فعالیت های مرکز

انجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی برون دانشگاهی- انجام پروژه های درون دانشگاهی – انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی.

برگزاری کارگاه های پژوهشی و آموزشی.