وظایف مرکز

  1. همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و سازمانها و ادارات  مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست.
  2. انعقاد تفاهم نامه و قرار داد با مراکز فوق جهت انجام پژوهش های تحقیقاتی مشترک.
  3. هدایت، راهبری و انجام کلیه تحقیقات علمی- کاربردی و توسعه ای در زمینه ماموریت ها، اهداف، وظایف و فعالیت های جهاد کشاورزی.
  4. هماهنگی و همکاری تحقیقاتی با معاونت های اجرائی وزارت جهاد کشاورزی و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه.
  5. نظارت بر اجرای برنامه های تحقیقاتی مربوط به بخشهای تابعه و مراکز تحقیقاتی و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی.
  6. همکاری با مؤسسات، مراکز آموزشی، پژوهشی و اجرائی در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در بخش کشاورزی.
  7. افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب جهت مقابله با اثرات خشکی.