طرح های برون دانشگاهی و پژوهشی

  1. اثرات مدیریت واحد بحران در کاهش آسیب های بحران های طبیعی (طرف قرارداد شهرداری باقرشهر )
  2. نقش فضاهای سبز شهری و اثرات آن بر آلودگی هوا (طرف قرارداد شهرداری باقرشهر )