کارگاه ها و دوره های تخصصی

  1. کارگاه اسانس گیری و عطرسازی
  2. کارگاه آزمایشگاهی HPLC یا آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کیفیت بالا
  3. اصول طراحی محوطه و فضاهای سبز