ریاست مرکز تحقیقات

  یونس شرقی

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت

ایمیل:   sharghi@iiau.ac.ir