شورای تخصصی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

گروه

سمت

مرتبه علمی

لینک رزومه

عکس

1

دکتر معصومه سهرابی

چینه شناسی و فسیل شناسی و زمین شناسی دریایی

زمین شناسی

معاون پژوهش و فناوری

دانشیار

 

2

دکتر مجتبی کبیریان

طراحی کاربردی مکانیک جامدات

مکانیک

مدیر پژوهش

استادیار

 

3

دکتر یونس شرقی

(اکولوژی فیزیولوژی)زراعت

کشاورزی

عضو هیأت علمی مرکز

استادیار

 

4

دکتر حسین زاهدی

زراعت

کشاورزی

عضو هیأت علمی مرکز

استادیار

   

5

دکترسحر دهیوری

کشاورزی

کشاورزی

عضو هیأت علمی مرکز

استادیار