اعضای هیات علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

موسسه

1

دکتر غلامرضا رسولیان

گیاه پزشکی _حشره شناسی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2

دکتر سید محمود اُخوت

گیاه پزشکی_ ­بیماری های گیاهی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3

دکتر یونس شرقی

(اکولوژی _فیزیولوژی)زراعت

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4

دکتر اکبر علیپور

زراعت

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

5

دکتر محمد محمدی

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

6

دکتر سحر دهیوری

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

7

دکتر آزیتا زند

ترویج و آموزش کشاورزی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

8

دکتر حسین زاهدی

زراعت

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر