کارگاه ها و آزمایشگاه ها

  • آزمایشگاه تخصصی زراعت
  • آزمایشگاه آب و خاک
  • آزمایشگاه گیاه پزشکی