گروه های تخصصی

 گروه زراعت و اصلاح نباتات

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی

              گروه گیاه پزشکی