کتاب

  1. مباحث نوین در علوم زراعی
  2. نگارش مقالات علمی –پژوهشی راهبرد و مراحل
  3. اختلال های فیزیولوژیکی و تغذیه ای در گیاهان
  4. اقتصاد برای دانشجویان کشاورزی
  5. شیوه ها و مفاهیم ترویج و آموزش کشاورزی