مقالات

  1. تأثیر محلول پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد جو تحت شرایط کمبود آب آبیاری در مراحل مختلف رشد
  2. تأثیر کودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
  3. اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای
  4. اثر محلول پاشی نانو کلات آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر تنش خشکی
  5. بررسی تغییرات کاربردی اراضی کشاورزی حوزه تالاب پریشان و ارتباط آن با سطوح آب زیر زمین و بارندگی
  6. بررسی پوشش گیاهی و گیاهان دارویی موجود در منطقه شیخ علیخان واقع در شهرستان فیروزکوه
  7. Investigating the effects of various magnetic field exposure intensities and periods in pigweed amaranth (Amaranthus retroflexus) seeds